Kogarah Club House

252-258 Railway Parade
Kogarah 2217